The Fledgling Fund – ארה"ב

(מועד אחרון להגשה – ישנם שני מועדים – ינואר וספטמבר)

הקרן היא בעצם חלק מעמותה שהוקמה ב- 2005 ומטרתה היא להביא לשינוי חברתי באמצעות תמיכה בסרטי תעודה.

על פי הגדרת הקרן, היא שואפת לשפר את חייהם של יחידים, משפחות וקהילות הנמצאים במצב פגיע על ידי הגברת המודעות לגביהם בעולם הרחב. בין הנושאים הנמצאים על סדר יומה של הקרן נמצאים העצמת נשים, בריאות, ומערכת המשפט האמריקאית.

לקרן יש מסלולים שונים של תמיכה, אולם כל המסלולים האלה תומכים בסרטים אשר כבר סיימו צילומים ונמצאים בשלבים האחרונים של ההפקה, מה שקרוי אצלנו, מענק השלמת הפקה, או מענק פוסט פרודקשין.

הקרן תומכת בפרויקטים מכל העולם אך על הפרויקטים המוגשים יש להשיג שותף עסקי אמריקאי שהוא תחת הגדרת Fiscal Sponsor. משמעות הדבר הוא איתור ארגון המוכר כעמותה, שנושא הסרט מתיישב עם מטרותיו.

accessibility